Program SASPRO - Mobilitný program Slovenskej akadémie vied


Záverečný odborný seminár
17.10.2018
Školenie "Grant Writing for Scientists"
25.10.2018

Slovenská akadémia vied (SAV) – najvýznamnejšia výskumná inštitúcia v Slovenskej republike a 13. najvýznamnejšia v regióne Východnej Európy (podľa hodnotenia SCImago Institutions Rankings 2013). SAV je zriaďovateľom 57 vedeckých organizácií, ktorých zameranie pokrýva širokú škálu vedných oblastí. Jej organizácie sa nachádzajú vo viacerých regiónoch Slovenska, pričom najviac ich je v hlavnom meste Bratislava a v druhom najväčšom meste Slovenska – v Košiciach. Viac informácií o SAV je možné nájsť na jej internetovej stránke.

Program SASPRO - je programom Slovenskej akadémie vied určeným skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied. Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Hlavným cieľom Programu SASPRO je poskytnúť prichádzajúcim vedcom primerané a motivujúce podmienky, ktoré im umožnia kariérny rozvoj, získanie nových skúseností a nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Nemenej dôležitá je aj snaha podporiť návrat slovenských vedcov zo zahraničia späť na Slovensko.

Program SASPRO je rozdelený na dve mobilitné schémy, ktoré sú zamerané na odlišné cieľové skupiny:

  • Incoming - určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
  • Reintegrácia - určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Hostiteľskými organizáciami pre prichádzajúcich vedcov môžu byť iba vedecké organizácie SAV. Ich zoznam spolu s odkazmi na ich internetové stránky je možné nájsť v sekcii Kontakty.

Podmienky Programu SASPRO, náležitosti prihlášok, postup prihlasovania do Programu, hodnotenie prihlášok a ďalšie dôležité informácie je možné nájsť v dokumentoch Programu SASPRO, ktoré sa nachádzajú v sekcii Na stiahnutie.

Krátka štatistika programu SASPRO

  • Celkový počet podaných prihlášok v rámci troch výziev: 138
  • Celkový počet prihlášok postupujúcich do druhého kola: 122
  • Celkový počet úspešných uchádzačov: 43
  • Celkový počet financovaných projektov: 38

Z celkového počtu 38 štipendistov Marie Curie je 16 vedcov slovenskej národnosti a 22 vedcov zo zahraničia: Maďarsko, Nemecko, Nórsko, India, Ukrajina, Chorvátsko, Švédsko, Rakúsko, Poľsko, Brazília, Grécko, Holandsko, Rumunsko a Srbsko.


Na stiahnutie